1.Từ ngày 1 tháng 5 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, chỉ…