Thể lệ khuyến mãi Trong thời gian khuyến mãi, nếu bạn đặt cược cho cửa…